− 
 − 

Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Славацкай Рэспублікі аб унясенні дапаўнення ў Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Славацкай Рэспублікі аб супрацоўніцтве і ўзаемнай дапамозе ў мытных справах ад 22 сакавіка 1999 года, заключанае шляхам абмену нотамі 12 верасня 2011 года*

Нота Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь Міністэрству замежных спраў Славацкай Рэспублікі

 

Мінск, 12 верасня 2011 года
№ 05-26/18155

 

Уступіла ў сілу 29 жніуня 2012 года

__________________________

*Ратыфікавана Законам Рэспублікі Беларусь ад 10 ліпеня 2012 года «Аб ратыфікацыі Пагаднення паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Славацкай Рэспублікі аб унясенні дапаўнення ў Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Славацкай Рэспублікі аб супрацоўніцтве і ўзаемнай дапамозе ў мытных справах ад 22 сакавіка 1999 года, заключанае шляхам абмену нотамі 12 верасня 2011 года» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 18.07.2012, 2/1946).

 

Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь сведчыць сваю павагу Пасольству Славацкай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь і маe гонар пацвердзіць атрыманне Ноты Пасольства Славацкай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь ад 23 жніўня 2010 года № 1.455/2010ВYVV наступнага зместу:

«Пасольства Славацкай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь сведчыць сваю павагу Міністэрству замежных спраў Рэспублікі Беларусь і мае гонар прапанаваць дапоўніць артыкул 11 Пагаднення паміж Урадам Славацкай Рэспублікі і Урадам Рэспублікі Беларусь аб супрацоўніцтве і ўзаемнай дапамозе ў мытных справах ад 22 сакавіка 1999 г. пунктам 4 у наступнай рэдакцыі:

«Палажэнні пункта 1 гэтага артыкула і палажэнні артыкула 12 гэтага Пагаднення не перашкаджаюць мытным органам дзяржаў Дагаворных Бакоў перадаваць інфармацыю, дакументы і іншыя дадзеныя, атрыманыя ў рамках гэтага Пагаднення, Еўрапейскай Камісіі і іншым дзяржавам – членам Еўрапейскага Саюза».

Пасольства прапануе, каб дадзеная Нота і зваротная Нота Беларускага Боку склалі Дадатковае пагадненне паміж Урадам Славацкай Рэспублікі і Урадам Рэспублікі Беларусь аб супрацоўніцтве і ўзаемнай дапамозе ў мытных справах ад 22 сакавіка 1999 года ў форме абмену нотамі, якое ўступіць у сілу на трыццаты дзень з даты атрымання апошняга з пісьмовых паведамленняў па дыпламатычных каналах аб выкананні Дагаворнымі Бакамі ўнутрыдзяржаўных працэдур, неабходных для яго ўступлення ў сілу.

Пасольства Славацкай Рэспублікі карыстаецца дадзеным выпадкам, каб аднавіць Міністэрству замежных спраў Рэспублікі Беларусь запэўненні ў сваёй вельмі глыбокай павазе.».

Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь мае гонар пацвердзіць згоду са зместам вышэйзгаданай Ноты з тым, каб дадзеная Нота і Нота Пасольства Славацкай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь склалі Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Славацкай Рэспублікі аб унясенні дапаўнення ў Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Славацкай Рэспублікі аб супрацоўніцтве і ўзаемнай дапамозе ў мытных справах ад 22 сакавіка 1999 года, якое ўступіць у сілу на трыццаты дзень з даты атрымання па дыпламатычных каналах апошняга з пісьмовых паведамленняў аб выкананні Дагаворнымі Бакамі ўнутрыдзяржаўных працэдур, неабходных для яго ўступлення ў сілу.

Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь будзе ўдзячна за пацвярджэнне атрымання Славацкім Бокам гэтай Ноты.

Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь карыстаецца дадзеным выпадкам, каб аднавіць Пасольству Славацкай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь запэўненні ў сваёй вельмі высокай павазе.

Нота Министерства иностранных дел Словацкой Республики Министерству иностранных дел Республики Беларусь

 

Минск, 23 августа 2010 года
№ 1.455/2010-BYVV

 

Посольство Словацкой Республики в Республике Беларусь свидетельствует свое уважение Министерству иностранных дел Республики Беларусь и имеет честь предложить дополнить Статью 11 Соглашения между Правительством Словацкой Республики и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах от 22 марта 1999 года пунктом 4 в следующей редакции:

«Положения пункта 1 настоящей Статьи и положения Статьи 12 настоящего Соглашения не препятствуют таможенным органам государств Договаривающихся Сторон передавать информацию, документы и другие данные, полученные в рамках настоящего Соглашения, Европейской Комиссии и другим государствам – членам Европейского Союза».

Посольство предлагает, чтобы настоящая Нота и ответная Нота белорусской стороны составили Дополнительное Соглашение между Правительством Словацкой Республики и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах от 22 марта 1999 года в форме обмена нотами, которое вступит в силу на тридцатый день с даты получения последнего из письменных уведомлений по дипломатическим каналам о выполнении Договаривающимися Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Посольство Словацкой Республики пользуется настоящим случаем, чтобы возобновить Министерству иностранных дел Республики Беларусь уверения в своем весьма глубоком уважении.