− 
 − 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

26 июня 2020 г. № 164

Об утверждении учебных программ факультативных занятий

На основании части первой пункта 12 статьи 167 Кодекса Республики Беларусь об образовании Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. вучэбную праграму факультатыўных заняткаў «Пчалярства» для IX класа ўстаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі (дадаецца);

1.2. учебную программу факультативного занятия «Стеклянная мозаика» (техника «Фьюзинг») для IX класса учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования (прилагается);

1.3. учебную программу факультативного занятия «Проектирование объектов труда с помощью компьютерного моделирования» для VIII–IX классов учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования (прилагается);

1.4. учебную программу факультативного занятия «Занимательное графическое моделирование на компьютере» для IX (Х) класса учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования (прилагается);

1.5. учебную программу факультативного занятия «Черчение» для X–XI классов учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования (прилагается);

1.6. учебную программу факультативного занятия «Техническое макетирование» для X–XI классов учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования (прилагается);

1.7. учебную программу факультативного занятия «Техническая графика» для ІХ класса учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

 

Министр

И.В.Карпенко

 

 

ЗАЦВЕРДЖАНА

Пастанова
Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь

26.06.2020 № 164

Вучэбная праграма факультатыўных заняткаў «Пчалярства» для IX класа ўстаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі

ГЛАВА 1
АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

1. Сапраўдная вучэбная праграма факультатыўных заняткаў «Пчалярства» (далей – вучэбная праграма) прызначана для IX класа ўстаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі

2. Сапраўдная вучэбная праграма разлічана на 35 гадзін (1 гадзіна ў тыдзень).

У сапраўднай вучэбнай праграме змястоўны і працэсуальны (дэманстрацыі, практычныя заняткі) кампаненты вучэбнага матэрыялу структураваны па тэмах.

Колькасць вучэбных гадзін, якая адведзена ў главе 2 сапраўднай вучэбнай праграмы на вывучэнне вучэбнага матэрыялу адпаведнай тэмы, з’яўляецца прыкладнай і залежыць ад відаў дзейнасці, якія арганізуюцца настаўнікам, і вучэбна-пазнавальных магчымасцяў вучняў. Настаўнік мае права пераразмеркаваць колькасць гадзін на вывучэнне тэм у межах 35 гадзін.

3. Мэта – падрыхтоўка вучняў да самастойнай працоўнай дзейнасці, прафесійная арыентацыя да набыцця прафесіі пчаляра.

4. Задачы:

фарміраванне ў вучняў шырокага кругагляду;

развіццё самастойнасці і здольнасці да рашэння творчых задач у працоўнай дзейнасці;

падрыхтоўка да свядомага прафесіянальнага самавызначэння;

навучанне практычным навыкам вырабу вулляў, рамак, наставак, абыходжання з пчаласем’ямі на працягу года.

5. Формы і метады навучання і выхавання рэкамендаваны з улікам узроставых асаблівасцей вучняў IX класа, змястоўнага і працэсуальнага кампанентаў навучальнага матэрыялу. Формы, метады і сродкі навучання і выхавання павінны быць нацэлены на вучня як цэнтральную фігуру адукацыйнага працэсу, стымуляванне яго вучэбнай дзейнасці, развіццё самастойнасці ў вучэнні. Праграма прадугледжвае паслядоўнае развіццё ведаў і ўменняў, атрыманых вучнямі ў працэсе навучання. Могуць выкарыстоўвацца франтальная, парная, калектыўная і індывідуальная формы работы.

6. Асноўныя патрабаванні да вынікаў засваення зместу вучэбнага матэрыялу выяўляюцца ў тым, што ў вучняў будуць сфарміраваны:

6.1. веды:

значэння пчалярства і яго развіцця ў Беларусі;

анатоміі і фізіялогіі меданоснай пчалы, пра грамадскае жыццё пчалы;

меданосных рэсурсаў і апылення сельскагаспадарчых раслін;

правіл развядзення і ўтрымання пчол;

хвароб і шкоднікаў пчол;

6.2. уменні:

вырабляць пасечныя вуллі і пчалярскія прылады;

здабываць і захоўваць прадукты пчалярства;

6.3. навыкі планавання і аналізу дзейнасці пчалапасекі.

ГЛАВА 2
ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ

Тэма 1. Уводзіны (1 гадзіна)

Унутраны распарадак, агульныя правілы паводзін, вытворчай санітарыі і асабістай гігіены.

 

Тэма 2. Значэнне пчалярства і яго развіццё ў Беларусі (1 гадзіна)

Гісторыя пчалярства. Значэнне пчол для чалавека. Роль меданосных пчол у апыленні раслін, павышэнні ўраджайнасці сельскагаспадарчых культур. Агульныя звесткі пра пчол і іх жыццё.

Практычныя заняткі:

1. Добраўпарадкаванне тэрыторыі пасекі. Пасеў і пасадка раслін-меданосаў.

 

Тэма 3. Падрыхтоўка пчол да зімоўкі (3 гадзіны)

Важнейшыя ўмовы ўтрымання на пасецы моцных сямей. Падрыхтоўка пчаліных сямей да зімоўя. Зборка гнязда пчол. Прыгатаванне цукровага сіропа. Асенняя падкормка і прафілактыка захворванняў пчол.

Практычныя заняткі:

2. Зборка гнязда.

3. Прыгатаванне цукровага сіропа. Кармленне пчол.

4. Уцяпленне гнязда.

 

Тэма 4. Біялогія меданосных пчол (8 гадзін)

Будова цела пчалы. Пароды пчол. Пчаліная сям’я: матка, рабочыя пчолы, трутні, расплод. Размеркаванне абавязкаў паміж пчоламі ў залежнасці ад іх узросту. Роля маткі і трутняў. Перавага моцных сямей ў час медазбора.

Практычныя заняткі:

5. Вывучэнне будовы сотаў, разнастайныя віды ячэек сотаў.

6. Эскіз рамак, падставак, вулляў. Выраб падставак, рамак, вулляў па эскізе.

 

Тэма 5. Меданосы і апыленне сельскагаспадарчых раслін (5 гадзін)

Характарыстыка меданосных угоддзяў. Расліны-меданосы і іх прадуктыўнасць. Асаблівасці медазбора з палявых (разнатраўя), лясных, садова-ягадных угоддзяў, сельскагаспадарчых культур і культур-меданосаў, высяваемых для пчол.

Практычныя заняткі:

7. Распазнанне меданосаў па гербарыях.

8. Будова сотаў, ачыстка і дэзінфекцыя сотавых рамак. Выраб вулля для пчол.

 

Тэма 6. Пасечныя збудаванні і прыстасаванні для працы з пчоламі (4 гадзіны)

Пчалярскі інвентар і яго прымяненне. Навесы для кантрольнага вулля, памяшканні для інвентара. Творчая вынаходніцкая дзейнасць пчаляроў-аматараў.

Практычныя заняткі:

9. Азнаямленне з будовай і прымяненнем пчалярскага інвентара і абсталявання.

10. Назіранне за ходам зімоўкі пчол. Эскіз і выраб кармушак для пчол.

 

Тэма 7. Развядзенне і догляд пчол (8 гадзін)

Агульныя звесткі пра працу на пасецы ў зімовы час, вясной, летам. Кантроль за зімоўкай пчол. Нарошчванне гнёзд, значэнне цяпла ў вуллі. Агляд пчаліных гнёздаў на прадмет раення. Аслабленне і ўзмацненне пчаліных сямей. Зняцце і пасадка роя ў вуллі. Адбор і адкачка мёда.

Практычныя заняткі:

11. Зборка зборнага адводка. Вывад матак.

12. Падрыхтоўка вулля для новай сям’і. Пасяленне рою ў вулей.

13. Нацягванне рамак дротам.

14. Навашчыньванне гнездавых і магазінных рамак.

 

Тэма 8. Хваробы і шкоднікі пчол (2 гадзіны)

Прызнакі здаровай і хворай сям’і. Прычыны хваробы, заразныя хваробы: варатоз, назематоз, аскафероз. Паразіты пчаліных сямей, шкоднікі пчалінай сям’і. Прафілактыка пчол.

Практычныя заняткі:

15. Распазнаванне здаровай і хворай сям’і.

16. Вясенняя чыстка і дэзінфекцыя рамак і вулляў. Вясенняя падкормка пчол.

 

Тэма 9. Тэхналогія прадуктаў пчалярства (1 гадзіна)

Прадукты пчалярства: мёд, воск, праполіс, кветкавая пыльца, пчаліны яд, матачнае малачко. Ачыстка мёда. Крысталізацыя мёда. Штучная вашчына. Правілы бяспекі працы і санітарыя пры адкачцы мёда.

Практычны занятак:

17. Агляд пчаліных сямей. Абсталяванне і прыстасаванні для распячаткі і адкачкі мёда. Пасадка меданосных раслін.

 

Тэма 10. Экскурсія (1 гадзіна)

Экскурсія. Абмеркаванне вынікаў экскурсіі.

 

Тэма 11. Заключныя заняткі (1 гадзіна)

Падвядзенне вынікаў работы за год. Прафарыентацыйная работа.

 

 

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь

26.06.2020 № 164

Учебная программа факультативного занятия «Стеклянная мозаика» (техника «Фьюзинг») для IX класса учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая учебная программа факультативного занятия «Стеклянная мозаика» (техника «Фьюзинг») (далее – учебная программа) предназначена для IX класса учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования.

2. Настоящая учебная программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю).

В настоящей учебной программе содержательный и процессуальный (демонстрации, практические занятия) компоненты учебного материала структурированы по темам. Количество учебных часов, отведенное в главе 2 настоящей учебной программы на изучение учебного материала соответствующей темы, является примерным и зависит от видов деятельности, организуемых учителем, и учебно-познавательных возможностей учащихся. Учитель имеет право перераспределить количество часов на изучение тем в пределах 35 часов.

3. Цель – обеспечение допрофессиональной подготовки учащихся с последующим освоением ряда творческих специальностей, связанных со стеклоделием: художник по стеклу, стеклодув, резчик по стеклу.

4. Задачи:

развитие художественных способностей при создании творческих проектов;

обучение различным техниками работы со стеклом, его возможностями и использованием.

5. Формы и методы обучения и воспитания рекомендованы с учетом возрастных особенностей учащихся IX класса, содержательного и процессуального компонентов учебного материала. Формы, методы и средства обучения и воспитания должны быть нацелены на учащегося как центральную фигуру образовательного процесса, стимулирование его учебной деятельности, развитие самостоятельности в учении. Занятия могут быть организованы в форме лекций и практических работ, эффективны также организации экскурсий на ОАО «Стеклозавод «Неман».

6. Основные требования к результатам освоения содержания учебного материала выражаются в том, что у учащегося будут сформированы:

6.1. знания о технологических свойствах стекла, технологии спекания стекла «Фьюзинг», технологии создания витражей, профессиях стекольной промышленности;

6.2. умения выполнять разнообразные технологические операции со стеклом (резка, откусывание, спекание);

6.3. навыки соблюдения правила безопасной работы со стеклом и создания изделий из стекла.

7. Правила безопасного поведения:

работать в защитных очках, специальной одежде, перчатках;

работать исправным инструментом (стеклорез, круглогубцы, кусачки);

не проверять пальцами разрезанные поверхности стекла;

ломку и откусывание стекла производить строго кусачками или круглогубцами;

осторожно обращаться с клеем, не допускать попадания клея на руки или перчатки;

загружать изделия только в охлажденную печь;

не открывать и не вынимать изделия из работающей печи до ее полного охлаждения.

ГЛАВА 2
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Введение. История развития стекла (4 часа)

История и технология изготовления стекла. Знакомство с профессиями стеклодува, резчика по стеклу, художника по стеклу. Достижения науки и техники в области стеклоделия. Экскурсия на ОАО «Стеклозавод «Неман».

Правила безопасного поведения. Организация учебного места. Безопасные приемы и методы деятельности со стеклом. Приемы работы со специальными инструментами и приспособлениями. Безопасные приемы применения клея «Момент».

 

Тема 2. Изучение устройства и принципа действия муфельной печи (2 часа)

Устройство муфельной печи. Принцип действия. Меры предосторожности.

Практические занятия:

1. Изучение устройства и принципа действия муфельной печи.

2. Подготовка муфельной печи к работе. Меры предосторожности.

 

Тема 3. Технология работы со стеклом (6 часов)

Свойства и разновидности стекла. Инструменты и приспособления. Организация учебного места. Приемы методы безопасного обучения. Способы и приемы обработки стекла. Шлифовка стекла. Виды клея, меры предосторожности при работе с клеем. Обучение приемам безопасной работы со стеклом.

Практические занятия:

3. Знакомство с видами стекла, свойствами стекла, инструментами и приспособлениями.

4. Способы и приемы обработки стекла. Приемы методы безопасного обучения.

5. Шлифовка стекла. Склеивание стекла.

Материалы: печи для обжига (муфельная), стеклорезы, защитные очки, перчатки, клей, цветное стекло.

 

Тема 4. Технология спекания стекла «Фьюзинг» (7 часов)

Технология спекания стекла «Фьюзинг», способы спекания. Материалы, инструменты и приспособления. Приемы безопасного применения инструментов и приспособлений. Температура плавления. Способы спекания стекла. Меры предосторожности.

Практические занятия:

6. Подготовка изделий из стекла.

7. Способы и приемы обработки стекла. Приемы методы безопасного обучения.

8. Спекание стекла в муфельной печи.

 

Тема 5. Витражи (4 часа)

Использование стекла для оформления и декорирования интерьеров. Виды витражей. Виды стекла для витража. Композиция и цвет витража.

Практические занятия:

9. Создание эскизов витражей.

10. Способы и приемы обработки стекла. Приемы и методы безопасного обучения.

 

Тема 6. Изготовление изделий (10 часов)

Создание эскиза изделия. Разработка составляющих элементов. Подбор материала. Обработка составляющих элементов. Склеивание элементов из стекла. Спекание в единый пласт. Оформление.

Практические занятия:

11. Создание эскиза изделия.

12. Склеивание элементов изделия из стекла.

13. Декорирование. Спекание.

 

Тема 7. Итоговые занятия (2 часа)

Выставка работ.

 

 

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь

26.06.2020 № 164

Учебная программа факультативного занятия «Проектирование объектов труда с помощью компьютерного моделирования» для VIII–IX классов учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая учебная программа факультативного занятия «Проектирование объектов труда с помощью компьютерного моделирования» (далее – учебная программа) предназначена для VIII–IX классов учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования.

2. Настоящая учебная программа рассчитана на 70 часов (по 35 часов в каждом классе, 1 час в неделю).

В настоящей учебной программе содержательный и процессуальный (демонстрации, практические занятия) компоненты учебного материала структурированы по темам. Количество учебных часов, отведенное в главе 2 настоящей учебной программы на изучение учебного материала соответствующей темы, является примерным и зависит от видов деятельности, организуемых учителем, и учебно-познавательных возможностей учащихся. Учитель имеет право перераспределить количество часов на изучение тем в пределах 35 часов.

3. Цель – подготовить учащихся к будущей трудовой деятельности, к самостоятельному моделированию и конструированию с использованием современных компьютерных технологий.

4. Задачи:

формирование знаний по моделированию и конструированию, основам трехмерного проектирования;

обучение разработке трехмерных объектов, выбору их формы, размера и цвета, правильному соотношению их с предполагаемым интерьером.

5. Формы и методы обучения и воспитания рекомендованы с учетом возрастных особенностей учащихся VIII–IX классов, содержательного и процессуального компонентов учебного материала. Формы, методы и средства обучения и воспитания должны быть нацелены на учащегося как центральную фигуру образовательного процесса, стимулирование его учебной деятельности, развитие самостоятельности в учении.

6. Основные требования к результатам освоения содержания учебного материала выражаются в том, что у учащегося будут сформированы:

6.1. знания об областях использования трехмерной графики, основных понятий трехмерной графики;

6.2. умения:

создания геометрической модели;

выбора материалов и текстур;

оформления условного пространство и выбора освещения;

визуализации модели;

6.3. навыки выбора наиболее удачного варианта модели.

ГЛАВА 2
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

VIII класс (35 часов)

 

Тема 1. Введение (1 час)

Области использования трехмерной графики. Учебное место и его организация. Внутренний распорядок, общие правила безопасного поведения, производственной санитарии и личной гигиены.

 

Тема 2. Основные понятия и сведения (2 часа)

Основные понятия трехмерной графики. 3D редакторы. Трехмерная сцена. Трехмерное моделирование. Статическое изображение. Модель. Моделирование. Окна проекции. Трехмерная сцена. Примитивы. Полигональная сетка. Полигон. Материал. Визуализация. Виртуальная камера. Точка съемки. Освещение. Источник света.

Практические занятия:

1. Установка 3D Studio Мах (инсталляция на компьютер). Знакомство с основными терминами и понятиями, используемыми при трехмерном, проектировании при помощи проинсталлированной на компьютер программы 3D Studio Мах.

2. Трехмерная сцена. Трехмерное моделирование. Статическое изображение. Модель. Моделирование. Окна проекции. Трехмерная сцена. Примитивы. Полигональная сетка. Полигон. Материал. Визуализация. Виртуальная камера. Точка съемки. Освещение. Источник света.

 

Тема 3. Элементы интерфейса (5 часов)

Окно 3D Studio Мах. Окно проекции. Трехмерная сцена. Активное окно. Увеличение проекции. Соотношение окон. Главное меню. Главная панель инструментов. Команды. Вертикальная панель инструментов.

Практическое занятие:

3. Знакомство с элементами интерфейса программы 3D Studio Мах. Знакомство ее вкладками командной панели: создание, изменение, иерархия, движение, отображение, утилиты. Знакомство со шкалой анимации, координатами преобразований, строкой состояния, а также кнопкой управления анимацией.

 

Тема 4. Создание объектов (12 часов)

Основные приемы работы с объектами сцены. Создание простейших примитивов. Выделение объектов. Выравнивание объектов относительно друг друга. Изменение размещения объектов. Изменение отображения в окне проекции. Масштабирование. Перемещение и вращение.

Практические занятия:

4. Создание простейших примитивов.

5. Выделение объектов. Выравнивание объектов относительно друг друга.

6. Изменение размещения объектов. Изменение положения отображения объектов в окне проекции.

7. Масштабирование.

8. Перемещение и вращение. Комбинации простейших трехмерных примитивов. Настольная лампа (цилиндр и полусфера). Автомобильная покрышка (тор). Создание объектов при помощи программы 3D Studio Мах.

 

Тема 5. Работа с объектами (15 часов)

Комбинации простейших примитивов. Дополнительные инструменты.

Практические занятия:

9. Создание объектов при помощи команд пункта главного меню.

10. Создание объектов при помощи вкладки командной панели и его преимущества.

11. Выделение объектов.

12. Перемещение объектов.

13. Масштабирование объектов.

14. Вращение объектов.

15. Выравнивание объектов.

16. Клонирование объектов.

17. Группировка объектов.

18. Создание модели грузового автомобиля.

19. Создание подставки под горячие предметы, состоящей из прямоугольных примитивов.

20. Создание моделей мебели (столы, стулья, иное).

21. Создание моделей карандашниц.

22. Создание моделей вешалок для одежды.

Альтернативные объекты: создание моделей полочек, подставок для комнатных цветов.

IX класс (35 часов)

 

Тема 1. Введение (1 час)

Области использования трехмерной графики, как ориентир для приобретения будущей профессии. Учебное место и его организация. Внутренний распорядок, общие правила безопасного поведения, производственной санитарии и личной гигиены.

 

Тема 2. Основные возможности трехмерной графики (2 часа)

Трехмерная графика в рекламном производстве. Трехмерная графика в проектировании и разработке дизайна интерьера. Трехмерная графика в киноиндустрии. Основные понятия трехмерной графики.

Практические занятия:

1. Знакомство с областями использования трехмерной графики.

2. Знакомство с понятиями, используемыми при трехмерном, проектировании.

 

Тема 3. Модификаторы (2 часа)

Возможности модификаторов.

Практическое занятие:

3. Повышение уровня владения элементами интерфейса программы 3D Studio Мах. Повышение уровня владения вкладками командной панели: создание, изменение, иерархия, движение, отображение, утилиты. Повышение уровня владения шкалой анимации, координатами преобразований, строкой состояния, а также кнопкой управления анимацией. Знакомство с модификаторами. Модифицирование объектов (изгиб, вытягивание, скручивание, иное).

 

Тема 4. Создание сложных объектов (15 часов)

Создание несимметричных объектов. Различные подходы к трехмерному проектированию. Моделирование на основе примитивов. Моделирование с использованием модификаторов. Сплайновое моделирование. Моделирование при помощи редактируемых поверхностей. Булевые операции. Создание трехмерных сцен с использованием частиц.

Практические занятия:

4. Создание несимметричных объектов.

5. Моделирование на основе примитивов.

6. Использование модификаторов.

7. Сплайновое моделирование.

8. Правка редактируемых поверхностей.

9. Булевые операции.

10. Создание трехмерных сцен с использованием частиц.

 

Тема 5. Работа с объектами (15 часов)

Объемные деформации. Деформирующие модификаторы. Дополнительные инструменты. Изгиб. Смещение. Решетка. Зеркало. Шум (хаотичный характер поверхности). Выталкивание. Ослабление. Рябь. Оболочка. Перекос. Срез. Шарообразность. Сдавливание. Растягивание. Сжатие. Волна. Скручивание. Сплайновое моделирование с использованием трехмерных кривых. Моделирование с использованием редактируемых поверхностей.

Практическое занятие:

11. Создание сложных объектов. Создание авто-моделей. Создание сложных подставок под горячие предметы. Создание моделей интерьера (вентилятор, посуда, другое). Создание сложных моделей карандашниц. Создание сложных моделей вешалок для одежды. Создание сложных моделей полочек. Создание сложных подставок для комнатных цветов.

 

 

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь

26.06.2020 № 164

Учебная программа факультативного занятия «Занимательное графическое моделирование на компьютере» для ІХ (X) класса учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая учебная программа факультативного занятия «Занимательное графическое моделирование на компьютере» (далее – учебная программа) предназначена для ІХ (X) класса учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования.

2. Настоящая учебная программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю).

В настоящей учебной программе содержательный и процессуальный (демонстрации, практические занятия) компоненты учебного материала структурированы по темам. Количество учебных часов, отведенное в главе 2 настоящей учебной программы на изучение учебного материала соответствующей темы, является примерным и зависит от видов деятельности, организуемых учителем, и учебно-познавательных возможностей учащихся. Учитель имеет право перераспределить количество часов на изучение тем в пределах 35 часов.

3. Цель – приобщение учащихся к графической культуре, содействие освоению ими компьютерно-графических способов передачи информации.

4. Задачи:

формирование умений применять графические знания и умения для решения различных занимательных задач;

развитие статических и динамических пространственных представлений, образного мышления на основе анализа формы предметов и ее конструктивных особенностей, мысленного воссоздания пространственных образов предметов по проекционным изображениям, словесному описанию, иное;

освоение правил чтения и выполнения по алгоритму различных чертежей, эскизов, аксонометрических проекций, технических рисунков, деталей различного назначения в компьютерной реализации;

обучение графическому языку общения, передаче и хранению информации о предметном мире с помощью различных методов и современных способов отображения ее на плоскости и о правилах считывания;

освоение приемов компьютерного моделирования для получения двух- и трехмерных графических изображений.

5. Формы и методы обучения и воспитания рекомендованы с учетом возрастных особенностей учащихся ІХ (X) класса, содержательного и процессуального компонентов учебного материала. Формы, методы и средства обучения и воспитания должны быть нацелены на учащегося как центральную фигуру образовательного процесса, стимулирование его учебной деятельности, развитие самостоятельности в учении. При проведении занятий предлагаются три формы работы: демонстрационная (учащиеся слушают объяснения учителя и наблюдают за экранами компьютеров на рабочих местах), фронтальная (учащиеся синхронно работают под руководством учителя), самостоятельная (учащиеся выполняют индивидуальные задания в течение уро).

6. Основные требования к результатам освоения содержания учебного материала выражаются в том, что у учащегося будут сформированы:

6.1. знания о (об):

правилах оформления чертежей на компьютере;

основах метода параллельного проецирования;

способах построения в системе прямоугольных проекций;

правилах выполнения и обозначения основных и дополнительных видов, сечений и разрезов на чертежах;

способах построения прямоугольной изометрической проекции;

способах построения трехмерных каркасных моделей;

назначении и возможностях современных графических программ;

6.2. умения:

выполнять геометрические построения (деление отрезка, окружности на равные части, сопряжений);

анализировать форму предметов с натуры и по их чертежам;

читать и выполнять чертежи в соответствии с Единой системой конструкторской документации (далее – ЕСКД), эскизы и наглядные изображения несложных предметов;

выполнять несложные преобразования формы и пространственного положения предметов и их частей;

выполнять необходимые сечения и разрезы на чертежах;

применять полученные знания при решении занимательных (творческих) задач;

6.3. навыки создания и редактирования графических объектов классическим (ручным) способом, а также с применением технологий компьютерного моделирования.

ГЛАВА 2
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

 

Тема 1. Графическое оформление чертежей в системе AutoCAD (2 часа)

Роль графического языка в геометрическом моделировании, в практической и познавательной деятельности человека. Современные технологии выполнения чертежей. Запуск системы AutoCAD. Интерфейс AutoCAD, функциональные зоны (графическая, системное меню и панели инструментов, командная строка, строка состояния). Координатная сетка. Команды и их вызовы. Отмена последнего действия, повтор действия, увеличение и уменьшение вида чертежа на экране. Способы ввода координат (интерактивный метод, метод абсолютных координат, метод относительных прямоугольных координат, метод относительных полярных координат). Одно- и многострочный текст, вставка специальных символов, выравнивание текста (Justify), редактирование одно- и многострочного текста. Типы линий, применяемые на чертежах. Свойства объекта: слой, цвет и толщина линии. Виды размеров и панель инструментов (Dimension), подготовка чертежа к проставлению размеров, создание размерного стиля в соответствии с ЕСКД, нанесение размеров, редактирование элементов размеров.

Практические занятия:

1. Ознакомление с историей развития чертежа, графическим языком и его ролью в передаче информации о предметном мире, интерфейсом графического редактора AutoCAD, способами ввода координат, нанесения и редактирования одно- и многострочного текста, размеров и их элементов, типов линий, создания и удаления слоев.

2. Оформление формата А4 (рамка, основная надпись). Сохранение документа как шаблона AutoCAD.

 

Тема 2. Построение двухмерных геометрических объектов-примитивов. Способы задания точности построений (2 часа)

Построение прямолинейных отрезков (линий) (Line), вспомогательных прямых (XLine), кругов (Circle), дуг (ARC), точек (Point); построение прямоугольников (Rectangle), многоугольников (Polygon), полилиний (Pline), эллипсов (Ellipse), мультилиний (Mline). Создание таблиц.

Режим ортогональных построений (ORTHO), режим шаговой привязки (Snap Mode), режим отслеживания опорных полярных углов (Polar Tracking), режим привязки к полярным углам (Polar Snap), объектная привязка (Object Snap).

Практические занятия:

3. Построение простых объектов-примитивов.

4. Решение занимательных задач.

 

Тема 3. Редактирование геометрических объектов (6 часов)

Выбор построенных геометрических объектов, их перемещение (Move), копирование (Copy), поворот (Rotate), создание упорядоченной группы одинаковых массивов (Array), построение подобных объектов (Offset), построение плавного сопряжения (Fillet), зеркальное отображение объектов (Mirror), масштабирование изображений (Scale), подрезание (Trim), удлинение объектов (Extend), увеличение длин отрезков и дуг (Lengthen), растягивание объектов и групп объектов (Stretch), разрыв объектов (Break), выравнивание (Align) и разметка объектов на заданное количество равных частей (Divide). Редактирование созданных двухмерных объектов с помощью «ручек».

Практические занятия:

5. Построение и редактирование двухмерных объектов различными способами, деление отрезков и окружностей на равные части, построение сопряжений. Решение занимательных задач.

6. Вычерчивание чертежа симметричной плоской детали (команда «зеркальное отражение»). Нанесение размеров (компьютер).

7. Построение чертежа детали (деление окружности на равные части) (команды «массив», «полигон») (компьютер).

8. Вычерчивание контуров деталей, с применением команды «сопряжение». Нанесение размеров (компьютер).

 

Тема 4. Метод проецирования и графические способы построения изображений (6 часов)

Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольное (ортогональное) проецирование. Выполнение изображений предметов, содержащих один, два и три вида на взаимно перпендикулярных плоскостях проекций. Определение необходимого количества видов на чертеже. Изображение точек, прямых, плоскостей в системе трех плоскостей проекций. Технические рисунки и эскизы. Способы передачи объема предмета в техническом рисовании. Моделирование по чертежу.

Практические занятия:

9. Знакомство с методами прямоугольного проецирования, понятиями «вид», «проекция», «технический рисунок», «эскиз», «модель». Выполнение заданий на моделирование. Выполнение технических рисунков и эскизов. Решение занимательных задач.

10. Построение третьего вида модели по двум заданным (компьютер).

11. Выполнение технического рисунка по двум видам модели (формат А4, чертежные инструменты).

 

Тема 5. Чтение и выполнение чертежей. Трехмерное моделирование в среде AutoCAD (6 часов)

Общее понятие о форме и формообразовании предметов. Анализ геометрической формы предметов. Мысленное расчленение предмета на геометрические тела (призм, цилиндр, конус, пирамида, шар и их части). Способы чтения и выполнения чертежей на основе анализа формы.

Определение необходимого и достаточного количества видов на чертеже. Выбор главного изображения и его масштаба. Нанесение размеров на чертеже с учетом формы модели. Дополнительные виды.

Введение в трехмерное моделирование в среде AutoCAD. Пользовательские системы координат (ПСК). Именованные виды. Конфигурации видовых экранов. Видовые экраны. Пространство МОДЕЛИ, пространство ЛИСТА (просмотр моделей в трехмерном пространстве).

Ввод координат в пространстве, типовые объемные тела AutoCAD. Работа с системами координат. Создание тел и поверхностей на основе отрезков и кривых.

Работа с уровнем и высотой. Создание объектов со свойством Thickness. Придание объектам уровня. Средства просмотра трехмерных моделей. Функция 3D Orbit. Панель инструментов SHADE. Видовые экраны в пространстве модели.

Практические занятия:

12. Анализ геометрической формы предмета по чертежу; выполнение чертежа детали по его описанию; построение трехмерных моделей (куб, конус, цилиндр, иное); решение занимательных задач.

13. Построение трех видов модели и проекций точек на ее поверхности, нанесение размеров (компьютер).

14. Построение третьего вида (вид слева) по двум видам группы геометрических тел. Выполнение заливки цветом тел вращения (компьютер).

 

Тема 6. Режим изометрического черчения (5 часов)

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Прямоугольная изометрическая и диметрическая проекция. Способы построения аксонометрических проекций плоских фигур, пространственных тел и других объектов. Установка изометрического режима, создание двухмерных геометрических моделей в изометрическом режиме, построение овала.

Построение трехмерных каркасных моделей. Построение трехмерных поверхностей. Системные переменные SURFTAB1, SURFTAB2. Команда 3DFACE. Команда 3DMESH. Поверхности вращения. Поверхности соединения. Выполнение операций редактирования трехмерных объектов.

Практические занятия:

15. Построение аксонометрических проекций деталей в изометрическом режиме, типовых каркасных трехмерных моделей. Решение занимательных задач.

16. Построение трехмерных моделей простых геометрических тел с заливкой (компьютер).

17. Построение аксонометрической проекции плоской и объемной фигуры (формат А4, чертежные инструменты).

18. Построение трехмерной модели со сквозным боковым отверстием (компьютер).

 

Тема 7. Сечения и разрезы (6 часов)

Сечения. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение сечений. Разрезы. Простые разрезы (горизонтальные, фронтальные, профильные). Соединение части вида и разреза. Обозначение разрезов. Местный разрез. Разрезы на аксонометрических проекциях. Сложные разрезы (ломаные и ступенчатые). Разрезы на аксонометрических проекциях.

Создание твердотельных моделей. Общие правила построения твердотельных моделей. Формирование типовых объемных тел. Построение тел выдавливания. Построение тел выдавливания по направляющей. Построение тел вращения. Создание сложных тел с помощью булевых операций. Сечения и разрезы. Команда SECTION. Команда SLICE.

Нанесение штриховки (задание типа, образца, угла наклона штриховки и масштаба). Редактирование штриховки. Разрезы в аксонометрических проекциях. Работа с освещением и тонированием модели. Работа с материалами.

Практические занятия:

19. Ознакомление с правилами соединения вида и разреза, понятиями «разрез», «сечение», построением и редактированием штриховки, тонированием модели. Решение занимательных задач.

20. Выполнение главного вида валика и необходимых сечений (штриховка и градиент) (компьютер).

21. Построение по двум видам чертежа опоры третьего вида. Выполнение разрезов. Проставление размеров. Изображение опоры в изометрической проекции с вырезом четверти (компьютер).

 

Тема 8. Итоговая практическая работа (2 часа)

Построение по наглядному изображению модели трех ее видов. Выполнение необходимых разрезов. Построение трехмерной модели с вырезом четверти (компьютер).

 

 

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь

26.06.2020 № 164

Учебная программа факультативного занятия «Черчение» для X–XI классов учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая учебная программа факультативного занятия «Черчение» (далее – учебная программа) предназначена для X–XI классов учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования.

2. Настоящая учебная программа рассчитана на 70 часов (35 часов в каждом классе, 1 час в неделю).

В настоящей учебной программе содержательный и процессуальный (демонстрации, практические занятия) компоненты учебного материала структурированы по темам. Количество учебных часов, отведенное в главе 2 настоящей учебной программы на изучение учебного материала соответствующей темы, является примерным и зависит от видов деятельности, организуемых учителем, и учебно-познавательных возможностей учащихся. Учитель имеет право перераспределить количество часов на изучение тем в пределах 35 часов.

3. Цель – приобщение учащихся к графической культуре, развитие их мышления, интеллектуальных и творческих способностей, усвоение графического языка и формирование графической компетентности.

4. Задачи:

развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, их абстрактного, логического, пространственного, художественно-образного, художественно-конструкторского и инженерного мышления;

развитие статических и динамических пространственных представлений, образного мышления на основе анализа формы предметов и ее конструктивных особенностей, мысленного воссоздания пространственных образов предметов по проекционным изображениям, словесному описанию;

обучение графическому языку общения, передачи и хранения информации о предметном мире с помощью различных методов и современных способов отображения ее на плоскости и правилах считывания, правилам чтения и выполнения различных чертежей, эскизов, аксонометрических проекций, технических рисунков, деталей различного назначения.

5. Формы и методы обучения и воспитания рекомендованы с учетом возрастных особенностей учащихся X–XI классов, содержательного и процессуального компонентов учебного материала. Формы, методы и средства обучения и воспитания должны быть нацелены на учащегося как центральную фигуру образовательного процесса, стимулирование его учебной деятельности, развитие самостоятельности в учении.

6. Основные требования к результатам освоения содержания учебного материала выражаются в том, что у учащегося будут сформированы:

6.1. знания о (об):

способах получения плоских изображений пространственных объектов (прямоугольное и косоугольное проецирование, аксонометрия, комплексный чертеж, иное);

условностях и обозначениях, используемых при выполнении чертежей плоских и пространственных объектов;

6.2. умения:

работать с графическими изображениями, текстовыми и табличными обозначениями на них, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, а также средствами чертежа, применять чертежную и графическую терминологию и символику;

использовать базовые понятия содержания черчения (проекция, вид, аксонометрия, разрез, деталь, иное);

выполнять геометрические построения различной сложности на чертежах (деление отрезков, дуг и углов на равные части, проведение параллельных и перпендикулярных линий, сопряжений, иное);

6.3. навыки выполнения на листе бумаги чертежей с использованием современных чертежных инструментов и материалов.

ГЛАВА 2
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

X класс (35 часов)

 

Тема 1. Моделирование, как средство передачи информации об объектах техники и строительства (2 часа)

Моделирование как процесс и результат. Классификация моделей. Чертеж как средство графического моделирования. Модели каркасные, поверхностные и твердотельные. Чертеж как средство коммуникаций – язык техники, средство передачи информации о предметном мире и жизнедеятельности. Ручные и компьютерные способы построения моделей.

Практическое занятие:

1. По заданному чертежу листовой детали представить ее форму, выполнить графический рисунок в произвольном масштабе; перечертить деталь в увеличенном масштабе и нанести всю информацию, которая имеется на чертеж; выполнить чертеж плоской детали с нанесением размеров.

 

Тема 2. Проекционные методы графического моделирования (2 часа)

Центральные и параллельные методы проецирования. Прямоугольные или ортогональные проекции точки. Свойства параллельного проецирования: проецирование прямых, перпендикулярных и параллельных плоскостям проекций. Конкурирующие точки на прямоугольных проекциях. Элементарные понятия о проекциях с числовыми отметками аксонометрических проекциях: косоугольная фронтальная диметрия и прямоугольная изометрия.

Практическое занятие:

2. Перечертить в заданном масштабе аксонометрические проекции правильной призмы со срезом наклонной плоскостью со стороны верхнего или нижнего основания, справа или слева; определение количества прямых, перпендикулярных, параллельных и прямых общего положения, которые содержит заданный многогранник, определение его положения относительно координатных плоскостей.

 

Тема 3. Образование проекционного комплексного чертежа точки и отрезка прямой общего положения в системе прямоугольных координат (3 часа)

Положение точки в системе прямоугольных координат (правая система координат). Удаление точки от плоскости xOz – фронтальной плоскости проекций, xOy – горизонтальной плоскости проекций, yOz – профильной плоскости проекций для точки А (х; у; z). Определение проекционного комплексного чертежа как две и более прямоугольные проекции. Образование проекционного комплексного чертежа.

Практическое занятие:

3. По заданной аксонометрии плоскогранной детали со сквозным прямоугольным пазом со стороны нижнего основания, вдоль оси Х и срезом наклонной плоскости слева необходимо построить трехпроекционный комплексный чертеж с расположением проекции по европейскому методу; смоделировать проекционный комплексный чертеж с применением аппликационного моделирования.

 

Тема 4. Представление отрезков прямых, перпендикулярных и параллельных координатным плоскостям (3 часа)

Построение трехпроекционного комплексного чертежа отрезков прямых частного положения. Отличительные признаки этих прямых на проекционном комплексном чертеже.

Практическое занятие:

4. По изображению призмы и пирамиды на проекционном комплексном чертеже и в аксонометрии необходимо указать, сколько прямых частного и общего положения содержат эти геометрические фигуры; построение проекций точек, расположенных на ребрах и гранях.

 

Тема 5. Изображения многогранников на проекционном комплексном чертеже со срезами плоскостями и определение натуральной величины фигуры в секущей плоскости проецированием ее на плоскость, параллельную секущей (4 часа)

Представление призмы и пирамиды, рассеченных наклонной плоскостью и плоскостью, параллельной основанию. Теорема о сечении пирамиды плоскостью, параллельной основанию.

Практическое занятие:

5. Построение трех проекций призмы и пирамиды с вырезом горизонтальной и наклонной плоскостями с применением постоянной чертежа, используя базу отсчета относительно наблюдателя слева или справа.

 

Тема 6. Аксонометрические проекции (2 часа)

Условия образования аксонометрических проекций. Показатели искажения. Прямоугольная изометрия. Косоугольная фронтальная диметрия. Примеры рационального применения этих видов аксонометрических проекций.

Практические занятия:

6. Построение косоугольной фронтальной диметрии, изометрии плоской фигуры, а также призмы, пирамиды в различном пространственном расположении, когда высота пирамиды или боковые ребра призмы параллельны или перпендикулярны координатным плоскостям.

7. Изображение призмы или пирамиды со срезом или вырезом двумя плоскостями, перпендикулярными фронтальной плоскости проекций.

 

Тема 7. Простые разрезы (2 часа)

Правила выполнения простого разреза. Сквозное отверстие. Выявление внутренне конфигурации посредством выполнения простого разреза.

Практическое занятие:

8. Построение объемной геометрической фигуры со сквозным цилиндрическим или призматическим отверстием и вскрытие его с помощью указанного разреза.

 

Тема 8. Развертки призматических форм (3 часа)

Развертки поверхностей призмы, пирамиды.

Практическое занятие:

9. Построение полной развертки поверхности усеченной призмы или пирамиды.

 

Тема 9. Тела вращения (8 часов)

Представление цилиндра, конуса на проекционном комплексном чертеже в различном расположении, когда ось перпендикулярна к горизонтальной, фронтальной или профильной плоскостям. Точка и линия на поверхности цилиндра и конуса. Конические сечения.

Сфера и шар, представление их на проекционном комплексном чертеже. Точка и линия на поверхности сферы. Сечение сферы плоскостью. Тор на проекционном комплексном чертеже, когда его ось перпендикулярна фронтальной, горизонтальной и профильной проекции и параллельна фронтальной проекции. Эллипс как проекция окружности, расположенной в наклонной плоскости. Прямоугольная изометрия цилиндра, конуса, шара и тора.

Практическое занятие:

10. Изобразить цилиндр, конус, шар, тор на комплексном чертеже и в прямоугольной аксонометрической проекции.

 

Тема 10. 2D-3D моделирование в КОМПАС-3D LT (5 часов)

Команды черчения и редактирования линий. Сопряжения линий: внешнее, внутреннее, комбинированное. Построение замкнутого контура на базе сопряжений. Команды построения и редактирования твердых тел. Булевые операции над твердыми телами: объединение, вычитание, соединение.

Практические занятия:

11. Создание 3D моделей тел вращения на комплексном чертеже и в аксонометрии и их визуализация по заданным параметрам; построение комплексных фигур с применением булевых операций: объединение, вычитание, соединение.

12. Изображение усеченного цилиндра (конуса) на комплексном чертеже (вариант 1). Изображение усеченного цилиндра (конуса) на комплексном чертеже с применением компьютерного моделирования (вариант 2).

 

Тема 11. Итоговая графическая работа (1 час)

Выполнение трехпроекционного чертежа прямой призмы в вертикальном расположении, содержащей срез со стороны верхнего и нижнего основания (слева или справа); построение натуральной величины сечения наклонной плоскостью; построение развертки призмы.

XI класс (35 часов)

 

Тема 1. Введение. Основные сведения по графическому оформлению чертежей (3 часа)

Организация рабочего места и приемы работы чертежными инструментами. Форматы чертежей. Основная надпись (штамп). Типы линий чертежа. Шрифты чертежные. Нанесение размеров. Компоновка чертежа (установление рабочего поля чертежа). Роль компьютерной графики в различных сферах жизни общества.

Разновидности графических систем автоматизированного проектирования (САПР) (Компас–3D («АСКОН» Россия), AutoCAD («Auto Desk» США), Solid Works (фирма «Solid Works»), ArchiCAD и другие.). 2-D моделирование, 3-D моделирование (каркасные, поверхностные и твердотельные модели).

Запуск программы КОМПАС. Интерфейс системы. Типы документов (чертеж, фрагмент, текстовый документ, спецификация, сборка, деталь).

Основные элементы рабочего окна документа Фрагмент (заголовок, главное меню, инструментальные панели, панель свойств, строка сообщений, иное).

Практические занятия:

1. Выполнение заданий на повторение правил оформления чертежей, стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) (масштабы, форматы, основная надпись, шрифты, типы линий, нанесение размеров), на компоновку чертежа (установление рабочего поля чертежа: расчет и построение габаритных прямоугольников).

2. Выполнение чертежа «плоской» детали с нанесением размеров и заполнением основной надписи чертежным шрифтом 5 и 7 (формат А 4).

 

Тема 2. Геометрическое черчение. Сопряжения (7 часов)

Построение параллельных и перпендикулярных прямых. Деление отрезков, углов, окружностей на равные части. Нахождение центра дуги окружности. Построение, деление и измерение линейных углов с помощью чертежных инструментов.

Сопряжения (сопряжение окружностей дугами окружностей, сопряжение пересекающихся прямых, построение касательных к окружности).

Построение геометрических примитивов (точка, прямая, отрезок, геометрические фигуры, иное). Управление отображением документа в окне (масштаб, панель Вид). Построение чертежа простейшими командами с применением привязок (глобальная, локальная). Панель расширенных команд. Построение параллельных прямых. Деление кривой на равные части (деление отрезка, прямоугольника, окружности на равные части).

Редактирование объекта с помощью панели Редактирование (удаление части объекта, вспомогательных прямых, объекта). Заливка областей цветом во фрагменте (заливка цветом, штриховкой). Сопряжения (двух пересекающихся прямых дугой заданного радиуса, окружности и прямой, двух окружностей, построение чертежа плоской детали с элементами сопряжения). Этапы построения чертежа плоской детали по имеющейся половине изображения, разделенной осью симметрии. Простановка размеров.

Практические занятия:

3. Выполнение упражнений на: деление отрезков и углов на равные части, деление окружностей на равные части, построение правильных многогранников (треугольник, квадрат, пятиугольник, семиугольник, шестиугольник, иное) вписанных в окружности, построение сопряжений пересекающихся прямых, двух окружностей, окружности с прямой линией.

4. Графическая работа: построение изображения «плоского» контура детали «декоративной вазы» с выполнением геометрических построений и сопряжений. Нанесение размеров (формат А3).

5. Построение изображения «плоского» контура детали (орнамента) с выполнением геометрических построений, сопряжений и нанесением заливки («Компас-3D»).

 

Тема 3. Комплексный чертеж. Изображение – виды, разрезы, сечения. (5 часов)

Центральное и параллельное проецирование. Комплексный чертеж точки, прямой, «плоских» и «объемных» фигур. Виды (основные, дополнительные, местные). Компоновка чертежа. Разрезы. Простые разрезы (горизонтальные, фронтальные, профильные). Соединение части вида и разреза. Обозначение разрезов. Местный разрез. Сложные разрезы (ломанные и ступенчатые). Разрезы на аксонометрических проекциях. Сечения. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение сечений.

Пересечение геометрических тел плоскостями (сечение цилиндра, конуса, трехгранных, четырехгранных, пятигранных, шестигранных призм и пирамиды с плоскостью) способом совмещения. Отсечение части детали плоскостью. Отсечение части детали по эскизу. Дополнительные возможности моделирования (создание элементов по сечениям и кинематических элементов). Построение разреза. Создание трех стандартных видов. Простановка размеров.

Практические занятия:

6. Выполнение упражнений на построение трех видов детали с необходимыми разрезами и нанесением размеров, необходимых обозначений; на пересечение геометрических тел плоскостями способом совмещения.

7. Создание стандартных видов и разрезов («Компас-3D»).

8. Вычерчивание трех видов модели (формат А 3).

9. Выполнение трех видов призмы и пирамиды с вырезом и срезом («Компас-3D»).

 

Тема 4. Геометрические поверхности и тела. Основы 3D-моделирования (8 часов)

Основные понятия. Многогранники. Криволинейные тела. Построение проекций точек, принадлежащих поверхностям геометрических тел. Проекции призмы, пирамиды, конуса, цилиндра, шара.

Проекции усеченной призмы, пирамиды, цилиндра, конуса и шара. Проекции призмы, пирамиды, цилиндра, конуса и шара с вырезом. Окно документа. Построение 3D моделей геометрических тел и их элементов (многогранники, тела вращения). Создание геометрических тел, ограниченных плоскими поверхностями.

Многогранники (куб, пирамида, призма). Создание геометрических тел, ограниченных кривыми поверхностями. Тела вращения (цилиндр, шар, тор открытый). Требования к эскизам при формировании объемного элемента.

Практические занятия:

10. Выполнение упражнений на построение комплексных чертежей призмы, пирамиды, цилиндра, конуса, шара и нахождение точек на их поверхностях. Построение 3D-моделей геометрических тел многогранников и тел вращения.

11. Вычерчивание трех проекций усеченных многогранников (формат А 3).

12. Выполнение трех проекций усеченных тел вращения (цилиндр, конус, шар) (формат А 3).

13. Выполнение комплексных чертежей призмы, пирамиды, цилиндра, конуса и шара с вырезами («Компас-3D»).

 

Тема 5. Аксонометрические проекции (7 часов)

Виды аксонометрических проекций (прямоугольная изометрическая и диметрическая проекция). Способы построения аксонометрических проекций «плоских» и «объемных» фигур, пространственных тел и других объектов. Анализ геометрической формы предмета. Создание группы геометрических тел. Создание 3D-модели с помощью операций «приклеить выдавливанием» и «вырезать выдавливанием».

Редактирование 3D-модели (редактирование эскиза и параметров элемента, удаление объекта, предупреждение об ошибках). Создание 3D-модели с элементами скругления и фасками. Создание 3D-модели с помощью «операции вращения» по ее плоскому чертежу. Создание и настройка нового чертежа. Создание ассоциативного чертежа. Создание трех стандартных видов. Заполнение основной надписи. Печать изображения.

Практические занятия:

14. Выполнение упражнений на построение аксонометрических проекций плоских фигур (треугольника, пятиугольника) по комплексному чертежу; изометрической проекции окружности лежащей в горизонтальной, фронтальной и профильной плоскостях проекций; аксонометрических проекций геометрических тел (призмы, пирамиды, цилиндра, конуса, шара).

15. Построение аксонометрических проекций многогранников («Компас-3D»).

16. Построение аксонометрических проекций тел вращения (формат А 4).

 

Тема 6. Чертежи учебных моделей (4 часа)

Построение трех видов (проекций) учебных моделей. Построение третьего вида модели по двум заданным видам. Построение сечения модели наклонной проецирующей плоскостью. Построение разрезов на чертежах учебных моделей.

Практические занятия:

17. Выполнение упражнений на построение трех проекций объектов с разрезами и нанесением размеров.

18. Построение трех проекций шара с вырезом и ее аксонометрической проекции (формат А 3).

19. Построение трех проекций объекта по его аксонометрической проекции («Компас-3D»).

 

Тема 7 Итоговая работа (1 час)

По наглядному изображению детали (аксонометрической проекции) построить три ее проекции в масштабе 1:1 (формат А 3).

 

 

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь

26.06.2020 № 164

Учебная программа факультативного занятия «Техническое макетирование» для X–XI классов учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая учебная программа факультативного занятия «Техническое макетирование» (далее – учебная программа) предназначена для X–XI классов учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования.

2. Настоящая учебная программа рассчитана на 70 часов (по 35 часов в каждом классе, 1 час в неделю).

Количество учебных часов, отведенное в главе 2 настоящей учебной программы на изучение учебного материала соответствующей темы, является примерным и зависит от видов деятельности, организуемых учителем, и учебно-познавательных возможностей учащихся. Учитель имеет право перераспределить количество часов на изучение тем в пределах 35 часов.

3. Цель – развитие инженерного мышления, мыслительной и познавательной активности обучающихся, раскрытие их индивидуальных способностей, творческого потенциала и интереса к той или иной области науки, виду деятельности.

4. Задачи:

углубленное освоение тем проекционного и машиностроительного черчения: проекций геометрических тел (изготовление разверток и макетов геометрических тел);

знание взаимного пересечение поверхностей геометрических тел (изготовление разверток и макетов пересекающихся геометрических тел), соединения деталей и передачи (изготовление макетов резьбовых, клиновых, штифтовых, шпоночных, шлицевых, сварных соединений, соединений пайкой, склеиванием, при помощи заклепок, передач).

содействие освоению и практическому закреплению обучающимися знаний в области технической графики;

выявление профессиональных склонностей, способностей и дарований обучающихся.

5. Формы и методы обучения и воспитания рекомендованы с учетом возрастных особенностей учащихся X–XI классов, содержательного и процессуального компонентов учебного материала. Формы, методы и средства обучения и воспитания должны быть нацелены на учащегося как центральную фигуру образовательного процесса, стимулирование его учебной деятельности, развитие самостоятельности в учении. Особое место в программе уделяется макетированию по выбору, которое позволяет выявить профессиональную направленность обучающихся. Для этого обучающимся предлагается выполнять макеты, исходя из двух типов постановки задачи: во-первых, макеты воображаемых или существующих технических изделий, включающие указанные преподавателем технические элементы или узлы (например, передача, заклепка, двигатель, пневматика, иное), во-вторых, макеты самостоятельно выбранных технических изделий, сооружений или объектов природы.

6. Основные требования к результатам освоения содержания учебного материала выражаются в том, что у учащегося будут сформированы:

6.1. знания о (об):

материалах, инструментах для макетирования, об истории развития макетирования;

архитектурной композиции, основных композиционных закономерностей (центр, ритм, контраст, тождество, статика, динамика, симметрия, дисимметрия макета);

основных задачах композиционного построения; понятия «линейные элементы (орнаменты, объемы из линий)», особенности композиционного решения на плоскости;

6.2. умения:

выполнения основных приемов придания бумаге конфигураций (создание криволинейной поверхности), создания каркасов, способы склейки, правила тонирования, создание криволинейной поверхности из бумаги, тонировки бумаги;

создания объемной композиции, врезки тел друг в друга, выполнения прямолинейных и криволинейных разрезов, макетирования в линейных орнаментах;

изготовления макетов разъемных соединений (резьбовых, шлицевых, шпоночных, штифтовых), неразъемных соединений (сварочных, клееных, паяных, заклепкой);

построения развертки и выполнения макетов тел вращения (шара, цилиндра, конуса), сложных многогранников (октаэдра, додекаэдра, икосаэдра, звездочного октаэдра);

6.3. навыки выполнения макетов самостоятельно выбранного технического изделия, здания, сооружения, объекта природы.

ГЛАВА 2
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

X класс (35 часов)

Основы макетирования (9 часов)

 

Тема 1. Введение. Материалы, инструменты для макетирования и рекомендации по их использованию (1 час)

Цель и задачи макетирования. История развития макетирования. Материалы, инструменты для макетирования, рекомендации по их применению. Правила безопасного поведения при работе с режущими инструментами.

Практическое занятие:

1. Вырезание из картона прямолинейных поверхностей, окружностей и дуг.

Материалы: макетный нож или резак, с выдвижным лезвием, хорошо заточенный циркульный нож для вырезания окружностей и дуг, ножницы с прямыми концами, клей (ПВА, резиновый клей для приклеивания цветной бумаги к ватману или картону), доска из фанеры, пластика или оргалита, макетная доска, линейки металлические с держателем и резиновой подкладкой на нижней поверхности, лекала, прямоугольные треугольники, готовальня (круговой циркуль с карандашной вставкой, кронциркуль или «балеринка», измеритель), следует обращать внимание на то, чтобы в инструментах было меньше пластмассовых деталей, чертежная доска для вычерчивания разверток, деталей макета, карандаши с различной твердостью, ластики, мультимедийная установка.

 

Тема 2. Основные приемы макетирования (2 часа)

Правила работы с бумагой, подрамником, клеем, краской. Основные приемы придания бумаге конфигураций (создание криволинейной поверхности). Создание каркасов, способы склейки, правила тонирования.

Практическое занятие:

2. Придание бумаге конфигураций (создание криволинейной поверхности). Тонирование бумаги.

 

Тема 3. Способы соединения объемных тел (1 час)

Технология создания объемной композиции.

Приемы выполнения прямолинейных и криволинейных разрезов. Способы врезки тел друг в друга.

Практическое занятие:

3. Выполнение прямолинейных и криволинейных разрезов.

 

Тема 4. Композиционные закономерности (2 часа)

Архитектурная композиция. Основные задачи композиционного построения. Основных композиционные закономерности (центр, ритм, контраст, тождество, статика, динамика, симметрия, дисимметрия макета).

Практическое занятие:

4. Определение основных композиционных закономерностей (центра, ритма, контраста, тождества, статики, динамики, симметрии, дисимметрии макета).

 

Тема 5. Пропорции. Цвет в макетировании (1 час)

Пропорционирование, как способ гармоничной организации формы. Цвет в макетировании.

Практическое занятие:

5. Работа с красками.

 

Тема 6. Плоскостные композиции из линейных элементов (2 часа)

Линейные элементы. Особенности композиционного решения на плоскости. Орнаменты, объемы из линий.

Практическое занятие:

6. Макетирование в линейных орнаментах.

Макеты геометрических тел (11 часов)

 

Тема 7. Макеты правильных многогранников (призмы, пирамиды) (2 часа)

Практическое занятие:

7. Построение разверток, выполнение макетов правильных многогранников (призмы, пирамиды).

 

Тема 8. Макеты тел вращения (шар, цилиндр, конус) (5 часов)

Примы построения разверток и макетирования геометрически правильных тел вращения.

Практическое занятие:

8. Построение разверток, выполнение макетов простых тел вращения (шар, цилиндр, конуса).

 

Тема 9. Макеты сложных многогранников (4 часа)

Приемы макетирования сложных многогранников (октаэдра, додекаэдра, икосаэдра, звездочного октаэдра).

Практическое занятие

9. Выполнение макетов сложных многогранников (октаэдра, додекаэдра, икосаэдра, звездочного октаэдра).

Тематическое макетирование (15 часов)

 

Тема 10. Макетирование разъемных, неразъемных соединений (8 часов)

Особенности макетирования разъемных, неразъемных соединений.

Практическое занятие:

10. Изготовление макетов разъемных соединений (резьбовых, шлицевых, шпоночных, штифтовых), неразъемных соединений (сварочных, клееных, паяных, заклепкой).

 

Тема 11. Макетирование зданий, сооружений (7 часов)

Особенности макетирования архитектурных объектов.

Практическое занятие:

11. Изготовление макетов зданий и сооружений.

XI класс (35 часов)

 

Тема 1. Макетирование зданий, сооружений (5 часов)

Практическое занятие

1. Изготовление макетов зданий и сооружений.

 

Тема 2. Макетирование по самостоятельному выбору (14 часов)

Особенности выполнения макетов различных изделий, сооружений, объектов по самостоятельному выбору обучающегося и при индивидуальных консультациях преподавателя.

Практические занятия:

2. Выполнение макетов воображаемых или существующих технических изделий, включающих указанные преподавателем технические элементы или узлы широкого применения.

3. Выполнение макетов различных технических изделий, сооружений, объектов природы по самостоятельному выбору обучающегося.

 

Тема 3. Презентация макетов по выбору (4 часа)

Технология подготовки и проведения презентаций: приемы активизации внимания, взаимодействия с аудиторией, использование специальной терминологии, навыки аргументирования.

Практическое занятие:

4. Подготовка и проведение презентации макетов по выбору.

 

Тема 4. Подготовка и проведение тематических выставок (6 часов)

Выставочный ансамбль, выставочная режиссура, оформительское оборудование, эмоционально-образные средства. Подготовка и проведение обучающимися тематических выставок.

 

Тема 5. Освоение программ компьютерного моделирования (6 часов)

Изучение программ компьютерного моделирования.

Практическое занятие:

5. Выполнение моделей технических изделий или объектов природы с использованием программ компьютерного моделирования.

 

 

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь

26.06.2020 № 164

Учебная программа факультативного занятия «Техническая графика» для IX класса учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая учебная программа факультативного занятия «Техническая графика» (далее – учебная программа) предназначена для IX класса учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования.

2. Настоящая учебная программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю).

В настоящей учебной программе содержательный и процессуальный (демонстрации, практические занятия) компоненты учебного материала структурированы по темам. Количество учебных часов, отведенное в главе 2 настоящей учебной программы на изучение учебного материала соответствующей темы, является примерным и зависит от видов деятельности, организуемых учителем, и учебно-познавательных возможностей учащихся. Учитель имеет право перераспределить количество часов на изучение тем в пределах 35 часов.

3. Цель – приобщение учащихся к графической культуре, развитие их мышления, интеллектуальных и творческих способностей, усвоение графического языка и формирование графической компетентности.

4. Задачи:

развитие статических и динамических пространственных представлений, образного мышления на основе анализа формы предметов и ее конструктивных особенностей, мысленного воссоздания пространственных образов предметов по проекционным изображениям, и наоборот, наглядным;

обучение графическому языку общения, освоению правил чтения и выполнению различных чертежей, эскизов, проекций, технических рисунков и других графических изображений.

5. Формы и методы обучения и воспитания рекомендованы с учетом возрастных особенностей учащихся IX класса, содержательного и процессуального компонентов учебного материала. Формы, методы и средства обучения и воспитания должны быть нацелены на учащегося как центральную фигуру образовательного процесса, стимулирование его учебной деятельности, развитие самостоятельности в учении.

6. Основные требования к результатам освоения содержания учебного материала выражаются в том, что у учащегося будут сформированы:

6.1. знания о (об):

основных видах графических документов, их назначении, оформлении и применении;

основах прямоугольного проецирования;

основных элементах графического языка и графической культуры;

способах передачи графической информации о предметах и явлениях;

6.2. умения:

пользоваться чертежными инструментами;

выполнять чертежи и эскизы в прямоугольных проекциях; применять геометрические построения и анализ геометрической формы предметов при выполнении чертежей, эскизов и технических рисунков;

читать несложные чертежи деталей и сборочных единиц;

решать отдельные позиционные и метрические задачи на чертеже;

выполнять построение сечений и разверток геометрических тел. 

ГЛАВА 2
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

IX класс (35 часов)

 

Тема 1. Графическая информация. Техника выполнения чертежей и правила их оформления (4 часа)

Общие сведения об изображениях. Графическая информация. Графические изображения. Культура черчения и техника выполнения чертежей. Некоторые правила оформления чертежей: Единая система конструкторской документации (ЕСКД), форматы, основная надпись, шрифт, линии, нанесение размеров, масштабы.

Практические занятия:

1. Вычерчивание линий чертежа (проведение вертикальных, наклонных, горизонтальных линий и окружностей линиями различного типа).

2. Выполнение надписей чертежным шрифтом.

 

Тема 2. Способы построения изображений на чертежах (6 часов)

Способы проецирования. Виды. Геометрические построения. Аксонометрические (изометрические) проекции плоских фигур.

Практические занятия:

3. Выполнение чертежа «плоской» детали по половине изображения.

4. Выполнение чертежей деталей с применением геометрических построений.

 

Тема 3. Чтение и выполнение чертежей деталей (8 часов)

Построение проекций элементов фигур на чертежах. Прямоугольные проекции многогранников и тел вращения. Анализ геометрической формы предметов. Технические рисунки и эскизы деталей. Чтение чертежей деталей.

Практические занятия:

5. Построение проекций детали на двух и трех взаимно перпендикулярных плоскостях проекций.

6. Выполнение технического рисунка.

 

Тема 4. Построение чертежей деталей, содержащих сечения и разрезы (7 часов)

Сечения и разрезы, простые разрезы. Соединение вида и разреза. Особые случаи применения разрезов. Условности и упрощения на технических чертежах. Чтение чертежей, содержащих разрезы.

Практическое занятие:

7. Выполнение чертежей деталей с применением сечений и разрезов (по наглядному изображению).

 

Тема 5. Чертежи сборочных единиц (5 часов)

Обобщение знаний учащихся о соединении деталей, изображении резьбы и резьбовых соединений. Чертежи сборочных единиц. Чтение сборочных чертежей, деталирование.

Практическое занятие:

8. Деталирование сборочных чертежей. Выполнение технических рисунков (или чертежей) 1–2 деталей.

 

Тема 6. Архитектурно-строительные чертежи (4 часа)

Особенности и виды чертежей, условные изображения. Чтение чертежей.

Практическое занятие:

9. Чтение архитектурно-строительных чертежей.

Резервное время (1 час)