− 
 − 

Дагавор аб асновах супрацоўніцтва паміж Рэспублікай Беларусь і Грузіяй*

Уступае ў сілу 1 верасня 2019 года

______________________________

* Зацверджаны Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 12 лістапада 2018 г. № 434 «Об утверждении международного договора».

Рэспубліка Беларусь і Грузія, якія далей называюцца Бакамі,

зыходзячы з узаемнай зацікаўленасці ва ўмацаванні дружалюбных адносін паміж Бакамі ва ўсіх сферах,

падтрымліваючы ўзаемнае імкненне развіваць доўгатэрміновае і ўзаемавыгаднае супрацоўніцтва,

кіруючыся агульнапрызнанымі прынцыпамі міжнароднага права, у прыватнасці, супрацоўніцтва і дружалюбных адносін паміж дзяржавамі, павагі да суверэннай роўнасці, тэрытарыяльнай цэласнасці ў межах міжнародна-прызнаных граніц і неўмяшання ва ўнутраныя справы;

дамовіліся аб ніжэйпададзеным:

Артыкул 1

Бакі спрыяюць умацаванню ўзаемадзеяння на ўсіх узроўнях і ва ўсіх сферах, што прадстаўляюць узаемны інтарэс, у мэтах забеспячэння далейшага паглыблення партнёрскіх адносін паміж Бакамі на аснове роўнасці і ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва.

Артыкул 2

Бакі садзейнічаюць развіццю палітычнага дыялогу на ўсіх узроўнях, удасканальваюць механізмы міжпарламенцкага і міжгаліновага ўзаемадзеяння. Бакі спрыяюць развіццю дагаворна-прававой базы двухбаковага супрацоўніцтва і стварэнню спрыяльных умоў для ўстанаўлення кантактаў паміж прадстаўнікамі дзелавых колаў, навукі, культуры, спорту і іншых сфер.

Артыкул 3

1. Бакі падтрымліваюць канструктыўнае супрацоўніцтва ў рамках міжнародных арганізацый па ключавых пытаннях глабальнай і рэгіянальнай бяспекі.

2. Бакі працягнуць развіваць супрацоўніцтва і прыкладаць сумесныя намаганні ў галіне барацьбы з тэрарызмам ва ўсіх яго формах і праявах, транснацыянальнай арганізаванай злачыннасцю, незаконным абаротам наркатычных рэчываў, гандлем людзьмі, праблемамі мігрантаў і бежанцаў, а таксама іншымі глабальнымі і рэгіянальнымі пагрозамі і выклікамі.

3. Бакі працягнуць актыўна супрацоўнічаць на міжнароднай арэне і заахвочваць ў рамках гэтага супрацоўніцтва ўсе ініцыятывы Бакоў, якія адпавядаюць іх агульным інтарэсам у галіне знешняй палітыкі, і пры адсутнасці іншых дамоўленасцяў Бакі ў рамках наяўных абавязацельстваў і магчымасцяў будуць аказваць узаемную падтрымку кандыдатурам Бакоў у выбарныя органы міжнародных арганізацый.

Артыкул 4

1. Бакі садзейнічаюць паглыбленню існуючых гандлёва-эканамічных адносін.

2. Бакі працягнуць прадпрымаць сумесныя намаганні ў рамках існуючых механізмаў двухбаковага эканамічнага супрацоўніцтва ў мэтах паглыблення на ўзаемнай аснове міжгаліновага ўзаемадзеяння, умацавання эканамічных сувязяў і развіцця прамых кантактаў паміж суб’ектамі гаспадарання Бакоў.

3. Бакі заахвочваюць развіццё ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва паміж галіновымі міністэрствамі, актывізацыю прамых кантактаў на ўзроўні малога і сярэдняга бізнесу і рэалізацыю сумесных праектаў на тэрыторыі Бакоў з мэтай стварэння адпаведнай інфраструктуры для павелічэння аб’ёмаў двухбаковага тавараабароту.

4. Бакі развіваюць супрацоўніцтва ў галіне максімальна эфектыўнага выкарыстання транзітнага патэнцыялу Бакоў шляхам рэалізацыі сумесных праектаў у галіне транспарту і лагістыкі, а таксама шляхам удзелу ў развіцці міжнародных транзітных калідораў.

5. Бакі спрыяюць пашырэнню міжрэгіянальнага супрацоўніцтва і ўзаемадзеяння ў сферы турызму.

Артыкул 5

1. Бакі садзейнічаюць пашырэнню і развіццю супрацоўніцтва па такіх кірунках, як адукацыя, культура, інфармацыйная сфера і маладзёжная палітыка.

2. Зыходзячы з узаемнай зацікаўленасці садзейнічаць прагрэсу ў навукова-інавацыйнай сферы, Бакі будуць спрыяць супрацоўніцтву па падрыхтоўцы і рэалізацыі сумесных навуковых праектаў.

3. Бакі прадпрымаюць намаганні для развіцця міжрэгіянальных сувязяў шляхам абмену візітамі дэлегацый, праз рэалізацыю сумесных праектаў на рэгіянальным узроўні і ўдзел у рэгіянальных выставах і культурных мерапрыемствах.

4. Бакі спрыяюць больш цеснаму супрацоўніцтву ў галіне падрыхтоўкі кадраў па спецыяльнасцях, якія прадстаўляюць узаемны інтарэс.

Артыкул 6

Любыя рознагалоссі адносна прымянення ці тлумачэння гэтага Дагавора вырашаюцца Бакамі шляхам кансультацый і (або) перамоў.

Артыкул 7

Бакі па ўзаемнай згодзе могуць уносіць у гэты Дагавор змяненні і дапаўненні, якія афармляюцца ў выглядзе асобных дакументаў і ўступаюць у сілу ў парадку, які прадугледжаны Артыкулам 8 гэтага Дагавора. Адпаведныя змяненні і дапаўненні з’яўляюцца неад’емнымі часткамі гэтага Дагавора.

Артыкул 8

Гэты Дагавор заключаецца на неабмежаваны тэрмін і ўступае ў сілу у першы дзень месяца, наступнага за днём атрымання па дыпламатычных каналах апошняга пісьмовага паведамлення аб выкананні Бакамі ўнутрыдзяржаўных працэдур, неабходных для яго ўступлення ў сілу.

Артыкул 9

Кожны з Бакоў можа скасаваць гэты Дагавор, накіраваўшы пісьмовае паведамленне аб яго скасаванні другому Боку па дыпламатычных каналах. У гэтым выпадку дзеянне гэтага Дагавора спыняецца праз 6 месяцаў пасля даты атрымання паведамлення аб яго скасаванні іншым Бокам.

 

Здзейснена у горадзе Тбілісі 22 сакавіка 2018 года ў двух экземплярах, кожны на беларускай, рускай, грузінскай і англійскай мовах, прычым усе тэксты маюць аднолькавую сілу. У выпадку ўзнікнення рознагалоссяў у тлумачэнні палажэнняў гэтага Дагавора перавагу мае тэкст на англійскай мове.

 

За Рэспубліку Беларусь
Подпіс

 

За Грузію
Подпіс

 

Договор об основах сотрудничества между Республикой Беларусь и Грузией*

Вступает в силу 1 сентября 2019 года

______________________________

* Утвержден Указом Президента Республики Беларусь от 12 ноября 2018 г. № 434 «Об утверждении международного договора».

Республика Беларусь и Грузия, далее именуемые Сторонами,

исходя из взаимной заинтересованности в укреплении дружественных отношений между Сторонами во всех сферах,

поддерживая обоюдное стремление развивать долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество,

руководствуясь общепризнанными принципами международного права, в частности, сотрудничества и дружественных отношений между государствами, уважения суверенного равенства, территориальной целостности в пределах международно-признанных границ и невмешательства во внутренние дела,

договорились о нижеследующем:

Статья 1

Стороны способствуют укреплению взаимодействия на всех уровнях и во всех сферах, представляющих взаимный интерес, в целях обеспечения дальнейшего углубления партнерских отношений между Сторонами на основе равенства и взаимовыгодного сотрудничества.

Статья 2

Стороны содействуют развитию политического диалога на всех уровнях, совершенствуют механизмы межпарламентского и межотраслевого взаимодействия. Стороны способствуют развитию договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества и созданию благоприятных условий для установления контактов между представителями деловых кругов, науки, культуры, спорта и других сфер.

Статья 3

1. Стороны поддерживают конструктивное сотрудничество в рамках международных организаций по ключевым вопросам глобальной и региональной безопасности.

2. Стороны продолжат развивать сотрудничество и прилагать совместные усилия в области борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях, транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотических веществ, торговлей людьми, проблемами мигрантов и беженцев, а также другими глобальными и региональными угрозами и вызовами.

3. Стороны продолжат активно сотрудничать на международной арене и поощрять в рамках данного сотрудничества все инициативы Сторон, соответствующие их общим интересам в области внешней политики, и при отсутствии иных договоренностей Стороны в рамках имеющихся обязательств и возможностей будут оказывать взаимную поддержку кандидатурам Сторон в выборные органы международных организаций.

Статья 4

1. Стороны содействуют углублению существующих торгово-экономических отношений.

2. Стороны продолжат предпринимать совместные усилия в рамках существующих механизмов двустороннего экономического сотрудничества в целях углубления на взаимной основе межотраслевого взаимодействия, укрепления экономических связей и развития прямых контактов между субъектами хозяйствования Сторон.

3. Стороны поощряют развитие взаимовыгодного сотрудничества между отраслевыми министерствами, активизацию прямых контактов на уровне малого и среднего бизнеса и реализацию совместных проектов на территории Сторон с целью создания соответствующей инфраструктуры для увеличения объемов двустороннего товарооборота.

4. Стороны развивают сотрудничество в области максимально эффективного использования транзитного потенциала Сторон путем реализации совместных проектов в области транспорта и логистики, а также участия в развитии международных транзитных коридоров.

5. Стороны способствуют расширению межрегионального сотрудничества и взаимодействия в сфере туризма.

Статья 5

1. Стороны содействуют расширению и развитию сотрудничества по таким направлениям, как образование, культура, информационная сфера и молодежная политика.

2. Исходя из взаимной заинтересованности содействовать прогрессу в научно-инновационной сфере, Стороны будут поощрять сотрудничество по подготовке и реализации совместных научных проектов.

3. Стороны предпринимают усилия для развития межрегиональных связей путем обмена визитами делегаций, через реализацию совместных проектов на региональном уровне и участие в региональных выставках и культурных мероприятиях.

4. Стороны способствуют более тесному сотрудничеству в области подготовки кадров по специальностям, представляющим взаимный интерес.

Статья 6

Любые разногласия в отношении применения или толкования настоящего Договора решаются Сторонами путем консультаций и (или) переговоров.

Статья 7

Стороны по взаимному согласию могут вносить в настоящий Договор изменения и дополнения, которые оформляются в виде отдельных документов и вступают в силу в порядке, предусмотренном Статьей 8 настоящего Договора. Соответствующие изменения и дополнения являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

Статья 8

Настоящий Договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу в первый день месяца, следующего за днем получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Статья 9

Каждая из Сторон может расторгнуть настоящий Договор, направив письменное уведомление о его расторжении другой Стороне по дипломатическим каналам. В этом случае действие настоящего Договора прекращается через 6 месяцев после даты получения уведомления о его расторжении другой Стороной.

 

Совершено в городе Тбилиси 22 марта 2018 года в двух экземплярах, каждый на белорусском, русском, грузинском и английском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. В случае возникновения разногласий в толковании положений настоящего Договора преимущество имеет текст на английском языке.

 

За Республику Беларусь
Подпись

 

За Грузию
Подпись