− 
 − 

ЗАКОН РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

10 ліпеня 2012 г. № 395-З

Аб ратыфікацыі Пагаднення паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Славацкай Рэспублікі аб унясенні дапаўнення ў Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Славацкай Рэспублікі аб супрацоўніцтве і ўзаемнай дапамозе ў мытных справах ад 22 сакавіка 1999 года

Прыняты Палатай прадстаўнікоў 31 мая 2012 года
Адобраны Саветам Рэспублікі 22 чэрвеня 2012 года

Ратыфікаваць Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Славацкай Рэспублікі аб унясенні дапаўнення ў Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Славацкай Рэспублікі аб супрацоўніцтве і ўзаемнай дапамозе ў мытных справах ад 22 сакавіка 1999 года, заключанае шляхам абмену нотамі 12 верасня 2011 года.

 

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка

ПАГАДНЕННЕ
паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Славацкай Рэспублікі аб унясенні дапаўнення ў Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Славацкай Рэспублікі аб супрацоўніцтве і ўзаемнай дапамозе ў мытных справах ад 22 сакавіка 1999 года, заключанае шляхам абмену нотамі 12 верасня 2011 года

Нота Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь Міністэрству замежных спраў Славацкай Рэспублікі

 

Мінск, 12 верасня 2011 года
№ 05-26/18155

 

Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь сведчыць сваю павагу Пасольству Славацкай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь і маe гонар пацвердзіць атрыманне Ноты Пасольства Славацкай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь ад 23 жніўня 2010 года № 1.455/2010ВYVV наступнага зместу:

«Пасольства Славацкай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь сведчыць сваю павагу Міністэрству замежных спраў Рэспублікі Беларусь і мае гонар прапанаваць дапоўніць артыкул 11 Пагаднення паміж Урадам Славацкай Рэспублікі і Урадам Рэспублікі Беларусь аб супрацоўніцтве і ўзаемнай дапамозе ў мытных справах ад 22 сакавіка 1999 г. пунктам 4 у наступнай рэдакцыі:

«Палажэнні пункта 1 гэтага артыкула і палажэнні артыкула 12 гэтага Пагаднення не перашкаджаюць мытным органам дзяржаў Дагаворных Бакоў перадаваць інфармацыю, дакументы і іншыя дадзеныя, атрыманыя ў рамках гэтага Пагаднення, Еўрапейскай Камісіі і іншым дзяржавам – членам Еўрапейскага Саюза».

Пасольства прапануе, каб дадзеная Нота і зваротная Нота Беларускага Боку склалі Дадатковае пагадненне паміж Урадам Славацкай Рэспублікі і Урадам Рэспублікі Беларусь аб супрацоўніцтве і ўзаемнай дапамозе ў мытных справах ад 22 сакавіка 1999 года ў форме абмену нотамі, якое ўступіць у сілу на трыццаты дзень з даты атрымання апошняга з пісьмовых паведамленняў па дыпламатычных каналах аб выкананні Дагаворнымі Бакамі ўнутрыдзяржаўных працэдур, неабходных для яго ўступлення ў сілу.

Пасольства Славацкай Рэспублікі карыстаецца дадзеным выпадкам, каб аднавіць Міністэрству замежных спраў Рэспублікі Беларусь запэўненні ў сваёй вельмі глыбокай павазе.».

Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь мае гонар пацвердзіць згоду са зместам вышэйзгаданай Ноты з тым, каб дадзеная Нота і Нота Пасольства Славацкай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь склалі Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Славацкай Рэспублікі аб унясенні дапаўнення ў Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Славацкай Рэспублікі аб супрацоўніцтве і ўзаемнай дапамозе ў мытных справах ад 22 сакавіка 1999 года, якое ўступіць у сілу на трыццаты дзень з даты атрымання па дыпламатычных каналах апошняга з пісьмовых паведамленняў аб выкананні Дагаворнымі Бакамі ўнутрыдзяржаўных працэдур, неабходных для яго ўступлення ў сілу.

Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь будзе ўдзячна за пацвярджэнне атрымання Славацкім Бокам гэтай Ноты.

Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь карыстаецца дадзеным выпадкам, каб аднавіць Пасольству Славацкай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь запэўненні ў сваёй вельмі высокай павазе.

Нота Министерства иностранных дел Словацкой Республики Министерству иностранных дел Республики Беларусь

 

Минск, 23 августа 2010 года
№ 1.455/2010-BYVV

 

Посольство Словацкой Республики в Республике Беларусь свидетельствует свое уважение Министерству иностранных дел Республики Беларусь и имеет честь предложить дополнить Статью 11 Соглашения между Правительством Словацкой Республики и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах от 22 марта 1999 года пунктом 4 в следующей редакции:

«Положения пункта 1 настоящей Статьи и положения Статьи 12 настоящего Соглашения не препятствуют таможенным органам государств Договаривающихся Сторон передавать информацию, документы и другие данные, полученные в рамках настоящего Соглашения, Европейской Комиссии и другим государствам – членам Европейского Союза».

Посольство предлагает, чтобы настоящая Нота и ответная Нота белорусской стороны составили Дополнительное Соглашение между Правительством Словацкой Республики и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах от 22 марта 1999 года в форме обмена нотами, которое вступит в силу на тридцатый день с даты получения последнего из письменных уведомлений по дипломатическим каналам о выполнении Договаривающимися Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Посольство Словацкой Республики пользуется настоящим случаем, чтобы возобновить Министерству иностранных дел Республики Беларусь уверения в своем весьма глубоком уважении.